Regulamin wydarzenia VIII NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W TENCZYNKU.

Regulamin wydarzenia

 

VIII NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W TENCZYNKU
STAW WROŃSKI, ul. Zamkowa

22 czerwca 2019, godz. 19.00 – 23.00

Organizator wydarzenia: FUNDACJA KOBIETA W REGIONIE,
                            ul. Dębowa 14, 32-067 Tenczynek

1. Udział w wydarzeniu VIII Noc Świętojańska w Tenczynku (teren Stawu Wrońskiego, działki 1817/3), zwanym dalej NOCĄ jest bezpłatny.
2. Osoby biorące udział w NOCY obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie wydarzenia itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu na teren NOCY:
– osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
– osobie posiadającej alkohol niezakupiony na terenie NOCY
– osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowe, niebezpieczne środki odurzające lub substancje psychotropowe’
– osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie;
4. Służby porządkowo-informacyjne są obowiązane usunąć z terenu NOCY osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
5. Zabrania się wnoszenia na teren NOCY jakichkolwiek napojów alkoholowych.
6. Podczas NOCY obowiązuje całkowity zakaz nagrywania i filmowania zespołów i artystów prezentujących się na scenie, bez zgody Organizatora.
7. Organizator może utrwalać przebieg NOCY dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie Strefy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć i filmów na stronie www.kobietawregionie.pl oraz w wybranych mediach społecznościowych, w tym na portalu Facebook oraz YouTube.
9. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji: zdjęć, filmów, itp. w wybranych mediach w tym na portalu Facebook. Jednocześnie FUNDACJA KOBIETA W REGIONIE pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.

Pani/a dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. Jednocześnie oświadczam że zostałem/am poinformowany/a, że serwery portalu Facebook zlokalizowane są poza obszarem Unii Europejskiej.


Monika Dudek
prezes Fundacji Kobieta w Regionie

Tenczynek, 22 czerwca 2019

 

. .