FUNDACJA

Inicjatywa powstania Fundacji została wysunięta przez Monikę Dudek, etnologa, choreoterapeutkę, instruktorkę tańca, regionalistkę, jako efekt jej wieloletniej pracy z kobietami (prowadzenie warsztatów dotyczących ich rozwoju osobistego i zawodowego, prowadzenie zespołów tańców etnicznych i tanecznych kręgów dla kobiet) oraz jako efekt doświadczenia w pracy terenowej Fundatorki.

Siedzibą Fundacji jest wieś Tenczynek.

Celem Fundacji jest:

– propagowanie i realizowanie idei szeroko pojętego rozwoju osobistego
i zawodowego kobiet, ich dzieci i rodzin, szczególnie tych, zamieszkałych na obszarach wiejskich oraz rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców regionów, na obszarach których działa Fundacja,

– planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych i społecznych dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wsi i stałego podnoszenia poziomu życia ich mieszkańców,

– działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także krzewienie idei regionalizmu, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju osobistym i karierze kobiet, także tych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,

2. podejmowanie działań mających za zadanie integrację kobiet, tak, aby mogły od siebie czerpać wiedzę i doświadczenie, w tym skierowanych na przywracanie szacunku wobec doświadczenia i roli kobiet, które weszły w czas starszyzny,

3. budowanie wspólnoty kobiet i sieci organizacji kobiecych, w tym stworzenie strony internetowej, zawierającej informacje o aktywnych i twórczych kobietach regionu oraz bazę produktów (kulinaria, rękodzieło, atrakcje turystyczne) wytwarzanych i oferowanych przez mieszkańców regionu,

4. współpracę i działania na rzecz Kół Gospodyń Wiejskich,

5. tworzenie i wspieranie zespołów tanecznych tworzonych przez kobiety i dla kobiet, jako formy integracji, budowania małych wspólnot i możliwości kreacji i ekspresji twórczej,

6. działania edukacyjne i organizowanie pomocy charytatywnej i psychologicznej dla kobiet i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,

7. działanie na rzecz tworzenia relacji między kobietami, a mężczyznami, opartych na równowadze i szacunku do tego, co wspólne, i tego, co odmienne,

8. inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych, naukowych, charytatywnych, warsztatów, szkoleń, sympozjów, odczytów, grup samokształceniowych, zgodnych z celami działalności Fundacji,
w szczególności: imprez, festiwali, przeglądów, pokazów, konkursów, konferencji, szkoleń,
warsztatów i akcji społecznych,

9. podejmowanie działań z zakresu artterapii, choreoterapii i innych sztuk artystycznych, mających zastosowanie w rozwoju osobistym i terapii własnej,

10. prowadzenie edukacji kulturalnej, ekonomicznej i ekologicznej kształtującej świadomość obywatelską i poczucie odpowiedzialności za lokalne środowisko kulturowe i naturalne,

11. pielęgnowanie regionalnej tradycji i dziedzictwa, popularyzację lokalnej i narodowej historii,

12. podjęcie starań o stworzenie izby regionalnej, finansowanie jej budowy i wyposażenia,

13. kształtowanie otwartych postaw wobec odmiennych kultur poprzez działalność artystyczną, kulturalną, naukę, oświatę i turystykę,

14. podejmowanie działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn oraz walkę ze stereotypami płci, grup społecznych i środowiskowych,

15. promocję i ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zapobieganie patologiom społecznym na obszarach wiejskich i w środowiskach szczególnego zagrożenia, poprzez aktywizację intelektualną, kulturalną, społeczną i sportową obywateli,

16. współpracę z władzami rządowymi, jednostkami samorządności lokalnej oraz instytucjami i organizacjami kulturalnymi, edukacyjnymi, naukowymi, sportowymi i opieki zdrowotnej w zakresie celów statutowych Fundacji,

17. współpracę z podobnymi organizacjami działającymi w kraju i za granicą,

18. działalność publikacyjną zgodną z celami statutowymi Fundacji,

19. inicjowanie i realizowanie działań mających na celu dbałość o zrównoważony rozwój gminy i regionu,

20. inicjowanie i realizowanie działań mających na celu integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.


Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 4.XI.2011.


KRS 0000400609
REGON 122445905
NIP 513-023-12-84

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.